Terms of use

1. SỰ CHẤP NHẬN

Việc truy cập vào trang web www.idcgames.com (sau đây gọi tắt là trang Web) và/hoặc tải về các ứng dụng cho các thiết bị di động (sau đây gọi tắt là Ứng dụng) cho phép sử dụng nền tảng trò chơi của IDC (sau đây gọi tắt là Dịch vụ) hàm ý rõ ràng và đầy đủ sự chấp thuận của Người dùng đối với các Điều khoản Sử dụng đã được trình bày, cũng như Thông báo pháp lý, Quyền Riêng Tư, Qui tắc Cộng đồng và các Qui định cụ thể của từng trò chơi (toàn bộ tất cả, sau đây gọi tắt là các Điều kiện).

IDC Games, S.L. (sau đây gọi tắt là IDC) bảo lưu quyền bổ sung vào các Điều kiện bất kỳ lúc nào, kịp thời thông báo cho người dùng thông qua tin thông báo đăng tải trên trang Web hoặc khi họ sử dụng Ứng dụng.

Trong trường hợp Người dùng truy cập vào Dịch vụ thông qua mạng xã hội Facebook, thể hiện sự chấp nhận đồng thời các Điều kiện sử dụng và Quyền riêng tư của trang mạng Facebook.

Người dùng đồng ý sử dụng Dịch vụ theo quy định của Luật và các Điều kiện hiện tại.

2. TUỔI TÁC

Việc truy cập vào Dịch vụ không bị giới hạn bởi tuổi tác. Trong trường hợp Người dùng là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, thì cha mẹ hoặc người giám sát là người kiểm soát và hàm ý chấp nhận các Điều kiện.

3. DỊCH VỤ

IDC bảo lưu quyền ngừng việc truy cập của Người dùng vào các nội dung của trang Web cũng như Ứng dụng hay Dịch vụ, một cách riêng lẻ hay toàn bộ bất cứ lúc nào. Người dùng có thể từ bỏ bất kỳ quyền nào có thể tương ứng liên quan đến tình huống này.

4. TÀI KHOẢN

4.1. Tạo tài khoản

Việc sử dụng Dịch vụ yêu cầu Người dùng tạo một tài khoản cá nhân (sau đây gọi tắt là Tài khoản), duy nhất để truy cập vào tất cả các dịch vụ của IDC. Khi tạo hoặc cập nhật một Tài khoản bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho IDC, cụ thể có thể là họ tên và ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, và để truy cập vào các dịch vụ thanh toán không cần trung gian của nhà mạng điện thoại di động của người dùng, thông tin xuất hóa đơn và phương thức thanh toán. Theo nghĩa này, Bạn chấp nhận và đồng ý cung cấp cho IDC thông tin chính xác, xác thực của người dùng, cũng như sẽ thông báo cho chúng tôi biết nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về những thông tin trên. Thông tin nói trên sẽ được lưu giữ và sử dụng dựa trên các Điều kiện và cụ thể theo điểu khoản trong Quyền Riêng Tư liên quan đến việc bảo mật dữ liệu cá nhân.

4.2. Dữ liệu truy cập vào Tài khoản

Trong quá trình tạo Tài khoản và để truy cập vào tài khoản này và Dịch vụ trong tương lai thông tin Tên người dùng và một Mật khẩu («Thông tin Truy cập») được yêu cầu cung cấp. IDC bảo lưu quyền bổ sung bất kỳ tên người dùng nào vào bất kỳ lúc nào và với bất kỳ lý do nào, bao gồm, mà không giới hạn, các khiếu nại bởi các bên thứ ba do một Tên người dùng đã vi phạm các quyền.

Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm duy trì sự bảo mật của các Dữ liệu Truy cập, và do đó bất kỳ bên thứ ba nào có thể sử dụng các dữ liệu này -bao gồm các dịch vụ thanh toán-, được hoặc không được Bạn cho phép. Do đó, để đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Truy cập, Bạn:

a) Không nên chia sẻ Dữ liệu Truy cập của mình với bất kỳ ai, cũng như không thực hiện thao tác nào làm hại đến tính bảo mật của Tài khoản.

b) Trong trường hợp nhận biết hoặc nghi ngờ hợp lý về sự xâm phạm tính bảo mật của Tài khoản của bạn, bao gồm trong đó sự mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ vô phép về các Dữ liệu Truy cập, bạn phải liên lạc ngay tức thì với IDC và bổ sung thông tin.

4.3. Quy định sử dụng Tài sản

Ngoài những điều vừa đề cập ở trên liên quan đến tính bảo mật của Dữ liệu Truy cập, việc sử dụng Tài khoản tuân theo các quy định sau:

a) Bạn không được tạo bất kỳ Tài khoản nào hay truy cập vào Dịch vụ nếu không có đủ năng lực pháp lý hoặc không được cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép thực hiện điều trên.

b) Không được sở hữu hơn 1 tài khoản trên nền tảng hoặc SRS, tại bất kỳ thời điểm nào, và không được tạo một Tài khoản bằng cách sử dụng một danh tính hoặc thông tin giả, hoặc đại diện ai đó mà không phải là chính Bạn.

c) Không nên tạo một Tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ nếu người chơi bị kết án phạm tội tình dục.

d) Không nên tạo một Tài khoản mới hoặc sử dụng Dịch vụ bằng bất cứ hình thức nào nếu Tài khoản của bạn đã bị IDC hủy bỏ.

e) Bạn nên sử dụng Tài khoản chỉ với mục đích giải trí. Vì vậy, bạn không nên sử dụng Tài khoản của mình để quảng bá, đăng và truyền tải quảng cáo thương mại, bao gồm cả thư dây chuyền, thư rác hoặc thư không mong muốn (SPIM [SPAM Tin nhắn rác] và SPAM).

f) Không nên sử dụng Tài khoản của mình để thực hiện bất cứ hành vi nào vi phạm pháp luật hiện hành.

g) Không được cho thuê, bán hoặc hủy bỏ Tài khoản của bạn dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như đối với bất kỳ vật dụng hay đồng tiền ảo có liên quan, cho bất kỳ ai mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản của IDC bởi IDC bảo lưu quyền cấp phép việc chuyển nhượng nói trên.

h) Không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Tài khoản nào đã được cho thuê, bán hoặc hủy bỏ dưới bất kỳ hình thức nào mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản của IDC bởi IDC bảo lưu quyền cấp phép việc chuyển nhượng nói trên.

i) Nếu truy cập Dịch vụ từ chương trình SRS phải đáp ứng các điều kiện dịch vụ và sử dụng, cũng như các Điều kiện hiện hành.

4.4. Sở hữu Tài khoản

Việc tạo Tài khoản không có nghĩa là Người dùng là chủ sở hữu của tài khoản này. Người dùng đồng ý và chấp nhận Tài khoản cũng như tất cả các thành phần trong tài khoản thuộc quyền sở hữu độc quyền của IDC.

4.5. Đình chỉ hoặc Hủy Tài khoản

IDC bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào đã không được sử dụng trong khoảng thời gian 90 ngày. Việc đình chỉ Tài khoản có thể dẫn đến việc không thể truy cập vào Tài khoản trên, vào Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ trên.

Việc Người dùng không tuân thủ các Điều kiện cũng có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc thậm chí hủy bỏ Tài khoản. Như vậy, không ảnh hưởng đến các nguồn khác, IDC bảo lưu quyền giới hạn, đình chỉ hoăc hủy bỏ quyền truy cập của người dùng vào Tài khoản, Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ đó, có hoặc không có thông báo trước, nếu Bạn không tuân thủ các Điều kiện hoặc nếu IDC nghi ngờ hợp lý về sự không tuân thủ này. Kết quả của sự giới hạn, đình chỉ hoặc hủy bỏ nói trên, Bạn có thể bị mất tên người dùng hoặc avatar, cũng như các lợi ích, đặc quyền, các vật dụng đạt được và/hoặc mua được, liên quan đến Tài khoản đó, mà IDC không bắt buộc phải đền bù cho bạn bởi sự mất mát hay kết quả nói trên.

Tương tự, Bạn có thể hủy bỏ Tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào khu vực tương ứng trên giao diện người dùng của trang Web hoặc của Ứng dụng, hoặc gửi email từ địa chỉ email đã đăng ký đến địa chỉ email của chúng tôi: info@idcgames.com.

5. GIẤY PHÉP

Theo thỏa thuận giữa đôi bên và việc tiếp tục tuân thủ các Điều kiện, IDC cấp cho người dùng một giấy phép cá nhân, giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng hay thu hồi để truy cập và sử dụng Dịch vụ thông qua trang web tìm kiếm thích ứng hoặc một thiết bị di động để sử dụng cụ thể đặc biệt với mục đích giải trí phi thương mại.

6. QUY TẮC SỬ DỤNG

6.1. Quy tắc chung

Ngoài nghĩa vụ được thiết lập trong các phần khác trong các Điều khoản Sử dụng hoặc trong các văn bản khác được tích hợp trong các Điều kiện, Bạn đồng ý, trong BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP:

 • Sử dụng sai dịch vụ kỹ thuật của IDC, cũng có thể hiểu là việc gửi báo cáo giả về việc lạm dụng sai mục đích.

 • Sử dụng các tài khoản giả mạo, lừa gạt, khai thác, phần mềm tự động, bots, hacks, mods hoặc bất kỳ phần mềm nào khác của bên thứ ba không được cấp phép hoặc được thiết kế để bổ sung hoặc chèn vào Dịch vụ.

 • Sử dụng Dịch vụ để thiết kế hoặc trợ giúp thiết kế lừa gạt, khai thác, phần mềm tự động, bots, hacks, mods hoặc bất kỳ phần mềm nào khác của bên thứ ba không được cấp phép hoặc thiết kế để bổ sung hoặc chèn vào Dịch vụ.

 • Bổ sung hoặc cung cấp các bổ sung tập tin tạo thành Dịch vụ mà không nhận được sự cho phép của IDC bằng văn bản.

 • Gián đoạn, quá tải hoặc giúp làm gián đoạn hoặc làm quá tải từ (1) bất kỳ máy tính hoặc máy chủ cung cấp hoặc hỗ trợ Dịch vụ nào (mỗi một Dịch vụ đó được hiểu là 'Máy chủ'; hoặc (2) cho phép các bên thứ ba tận hưởng Dịch vụ.

 • Thiết lập, hỗ trợ hoặc có liên quan đến bất kỳ thể loại tấn công nào, trong đó bao gồm phát tán virus, các cuộc tấn công từ chối truy cập vào Dịch vụ, hoặc các nổ lực khác nhằm phá rối Dịch vụ hoặc sử dụng và cho phép các bên thứ ba tận hưởng Dịch vụ.

 • Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các hoạt động trôi chảy của Dịch vụ, cũng như kết nối Dịch vụ, toàn phần hoặc một phần, bằng bất cứ hình thức nào mà không được các điều khoản trong Điều kiện cấp phép.

 • Sử dụng bất cứ chương trình nào của các bên thứ ba không được cấp phép để truy cập, can thiệp, trích ra hoặc bằng bất cứ hình thức nào, sao chép thông tin từ Dịch vụ hoặc thông qua Dịch vụ nói trên hoặc đang chuyển đổi từ Dịch vụ hoặc đến Dịch vụ, bao gồm, không giới hạn, bất kỳ chương trình phần mềm nào đọc được các phần của bộ nhớ RAM hoặc dòng truy cập interntet do Dịch vụ sử dụng nhằm lưu trữ thông tin về các nhân vật của các trò chơi, các vật dụng hay các môi trường. Và điều này không làm hại đến quyền của IDC cho phép, hoàn toàn và tuyệt đối, sử dụng một số giao diện người dùng nhất định của các bên thứ ba

 • Chặn, kiểm tra hoặc, bằng bất kỳ chế độ nào, quan sát các qui trình giao tiếp chính được sử dụng bởi một khách hàng, một Máy chủ, hoặc Dịch vụ thông qua việc sử dụng công cụ phân tích mạng, công cụ phân tích các gói (packet sniffer) hoặc bất kỳ chương trình nào khác.

 • Sử dụng bất kỳ hệ thống tự động cũng như thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra hoặc có thể gây ra, tùy theo quyết định của IDC, bão hòa mất cân xứng hoặc không thể chấp nhận đối vớicơ sở hạ tầng của IDC.

 • Vượt qua bất kỳ con bọ robot.text hoặc các phương pháp khác nào được chúng tôi sử dụng nhằm giới hạn việc truy cập vào Dịch vụ, cũng như sử dụng bất kỳ phần mềm, kỹ thuật hoặc thiết bị gửi nội dung hay tin nhắn nào, hoặc kiểm tra các trang web để thực hiện thao tác tách và điểu khiển các dữ liệu (web scraping, web spider hay web crawler).

 • Sử dụng, tạo điều kiện, tạo ra hoặc duy trì việc kết nối không được cấp phép nào đến Dịch vụ, thậm chí miễn phí, không giới hạn đối với: (1) các kết nối với một máy chủ trái phép bắt chước hoặc cố tình bắt chước bất kỳ phần nào của Dịch vụ; hoặc (2) tất cả kết nối sử dụng các chương trình, công cụ hoặc phần mềm của chủ sở hữu không được IDC đồng ý bằng văn bản.

 • Thực hiện kỹ thuật dịch ngược, tháo rời, giải mã hoặc bằng bất kỳ cách thức nào, cố gắng lấy được mã nguồn của bất kỳ phần mềm và tài sản đã được sở hữu trí tuệ dùng để cung cấp Dịch vụ, hoặc để có được thông tin của Dịch vụ, thông qua các phương thức không được IDC cấp phép bằng văn bản.

 • Tải lên hoặc chuyển đổi, hoặc cố gắng tải lên hoặc cố gắng chuyển đổi, mà không có sự đồng ý của IDC bất kỳ phần mềm nào hoạt động với tư cách là một cơ chế thụ động hoặc chủ động thu thập hoặc chuyển đổi thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn, các hình ảnh rõ ràng trên định dạng trao đổi đồ họa (GIFs), hình ảnh 1x1, web beacon (hay còn gọi là web bugs), cookies hoặc bất kỳ phần mềm tương tự nào khác (đôi khi được xem là «spywares», «cơ chế thu thập thụ động» hoặc «MPR»).

 • Cố gắng đoạt quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ, vào các Tài khoản của các bên thứ ba hoặc máy tính, máy chủ, hoặc các mạng kết nối Dịch vụ bằng bất cứ cách thức nào mà không phải là giao diện người dùng do IDC cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn việc gian lận hoặc thao túng, hoặc cố gắng gian lận hoặc cố gắng thao túng, cũng như làm chậm hoặc cùng với các bên thứ ba thực hiện việc gian lận hoặc bổ sung, vào bất cứ chương trình bảo mật, kỹ thuật, thiết bị hoặc phầm mềm nào thuộc Dịch vụ.

 • Cung cấp, thông qua Dịch vụ, các tài liệu hoặc thông tin vi phạm bất cứ quyền tác giả nào, nhãn hiệu đăng ký, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, quyền quảng cáo, hoặc bất kỳ quyền nào khác của người thứ ba hoặc đơn vị thứ ba, hoặc mạo danh người khác, bao gồm trong số đó có mạo danh nhân viên của IDC. Cụ thể, người dùng được yêu cầu không chuyển đổi, truyền tải hoặc cung cấp cho bên thứ ba thông qua các dịch vụ do IDC cung cấp bất kỳ loại tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào trái pháp luật hiện hành.

 • Sử dụng, không có sự đồng ý bằng văn bản của IDC, dịch vụ dưới hình thức toàn phần hoặc một phần với mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn đối với: (1) cho phép, cấp phép hoặc đồng ý việc sử dụng Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần trong quán cafe internet, tiệm internet chuyên cho chơi game trên máy tính hoặc bất kỳ cơ sở kinh doanh địa phương nào khác có quyền truy cập vào internet không bị cấm bởi những điều ghi trên; (2) trao đổi hoặc tạo điều kiện quảng cáo hoặc hoạt động kinh doanh; hoặc (3) tập hợp các đồng xu, vật dụng hoặc các nguồn của trò chơi để kinh doanh buôn bán.

 • Sao chép, bổ sung hoặc phân phối nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ đã bao gồm trong Dịch vụ.

 • Yêu cầu hoặc cố gắng yêu cầu thông tin cá nhân của những người dùng Dịch vụ.

 • Sao chép, thu thập hoặc đăng tải thông qua Dịch vụ các thông tin riêng tư của bên thứ ba, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân (dưới hình thức bằng văn bản, hình ảnh hay video), số thẻ căn cước hoặc số thẻ ngân hàng, tài chính.

 • Sử dụng Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, để cung cấp các dịch vụ trong Dịch vụ này, bao gồm thăng cấp hoặc thu thập vật dụng, trao đổi phần thưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

 • Chuyển giao thông tin trái phép thông qua Dịch vụ, bao gồm email rác, gửi email dây chuyền SPAM và bất kỳ tài liệu nào khuyến khích các chương trình malware, spyware và các thành phần có thể tải về máy.

 • Cung cấp bất kỳ thông tin xấu, đe dọa, tục tĩu, phỉ báng, vu khống, hoặc gây tranh cãi và xúc phạm với quan điểm phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc các loại khác.

 • Đăng tải bất kỳ thông tin nào có hình ảnh khỏa thân, bạo lực quá mức, tài liệu xúc phạm hoặc thông tin có liên quan đến những điều kể trên.

 • Quấy rối hoặc cố gắng quấy rối, lạm dụng hoặc gây tổn hại, hoặc đề nghị và xúi giục quấy rối, lạm dụng hoặc gây tổn hại cho người thứ ba hoặc nhóm thứ ba, bao gồm cả nhân viên của IDC.

 • Thực hiện bất kỳ hành động nào, theo quan điểm của IDC, mâu thuẫn với tinh thần hoặc ý định trong Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc gian lận hoặc thao túng của các Điều kiện đó.

 • Sử dụng Dịch vụ xâm phạm hoặc khuyến khích phạm pháp hoặc vi phạm các qui định được áp dụng.

6.2. Sự tương tác giữa những người dùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tương tác thực hiện với những người dùng khác của Dịch vụ. IDC bảo lưu quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, can thiệp vào những tranh chấp này.

Do vậy, nếu Bạn vẫn tiếp tục tranh cãi với một hay nhiều người dùng khác, IDC (bao gồm các giám đốc quản trị viên, quản lý viên, nhân viên hay các hãng liên kết) sẽ miễn trừ khỏi việc khiếu nại, yêu cầu hay tổn thất (hiện tại hoặc cấp thiết), của mỗi loại, được biết đến hoặc chưa biết đến, phát sinh từ hoặc hoặc trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến vấn đề tranh chấp nói trên.

7. THANH TOÁN

Việc sử dụng Trang web cũng như tải ứng dụng di động về máy để truy cập vào Dịch vụ được miễn phí. Tuy nhiên, một số dịch vụ nhất định (bao gồm giấy phép sử dụng một số vật dụng ảo nhất định, hoặc cập nhật Tài khoản người dùng của bạn miễn phí đối với phiên bản Premium/VIP) có thể truy cập từ chính các dịch vụ trên có thể thu phí theo số lượng, ....o de una cantidad, única o recurrente, que se especificará justo con el método de pago en las diferentes páginas de compra de IDC (en adelante, la Tienda).

Việc thanh toán các dịch vụ nói trên được thực hiện bằng cách truy cập vào Cửa hàng của Trang web và/hoặc Ứng dụng, sử dụng phương thức thanh toán có sẵn cho Bạn chọn bất cứ lúc nào, có thể bao gồm thông qua dịch vụ thanh toán qua tổng đài điện thoại, và bằng cách xác nhận thông tin chi tiết của việc mua sắm được lưu lại trong Tài khoản của bạn và trong trường hợp cần thiết nằm trong bảng điều hành của Tài khoản. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế nào được áp dụng cho việc giao dịch đó.

IDC có thể bổ sung giá cả đã được thiết lập cho các dịch vụ được cung cấp trên Trang Web hoặc Dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý việc IDC không có nghĩa vụ hoàn trả với bất kỳ lý do nào cũng như bù đắp cho bạn bởi các dịch vụ có sẵn không được sử dụng do hủy Tài khoản theo yêu cầu của Bạn hoặc của IDC.

Trong phạm vi tất cả các dịch vụ có sẵn trên Trang Web hoặc Dịch vụ được cung cấp ngay sau khi đơn hàng mua sắm được xác nhận kết thúc, Bạn biết rằng mình mất quyền hủy bỏ việc mua sắm nói trên. Tuy nhiên, trong trường hợp các dịch vụ của việc thanh toán định kỳ (thuê bao), bất cứ lúc nào Bạn cũng có thể thu hồi bằng cách sử dụng khu vực tương ứng trên giao diện người dùng của Trang Web hoặc Ứng dụng hoặc gửi email về địa chỉ info@idcgames.com.

8. ĐỒNG XU VÀ VẬT DỤNG ẢO

IDC là chủ sở hữu hoặc được cấp phép liên quan đến tất cả nội dung xuất hiện trên Trang Web, Ứng dụng và Dịch vụ, bao gồm cả đồng xu và các vật dụng ảo được sử dụng trong các nội dung nói trên Bạn thừa nhận mình không có bất kỳ quyền nào hoặc sở hữu nội dung đó ngoài giấy phép sử dụng tạm thời do IDC cấp phép miễn phí và thu phí.

Do vậy, IDC nghiêm cấm và không công nhận bất cứ sự trao đổi nội dung nêu trên, bao gồm cả đồng xu và vật dụng ảo được chế tạo bên ngoài Dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tài khoản của bất cứ Người dùng nào bị phát hiện thực hiện hành vi giao dịch trên sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.

8.1. Đồng xu ảo

Các dịch vụ khác nhau có sẵn trên Dịch vụ có thể được mua bằng cách thanh toán với số lượng đồng xu ảo, độc quyền của IDC hoặc của bên thứ ba, khác nhau. Bạn có thể nhận được các đồng xu ảo này miễn phí khi truy cập hàng ngày vào bất kỳ các trò chơi nào của Dịch vụ, thông qua những giải thưởng nhận được khi chơi và/hoặc khi mua các gói đồng xu này trong Cửa hàng của Trang Web hoặc Ứng dụng của IDC.

Bạn cũng có thể mua một số dịch vụ nhất định bằng cách sử dụng Credit của Facebook, hoặc đổi Credit của Facebook để lấy đồng xu ảo. Nếu mua Credit của Facebook trên trang web của Facebook, nghĩa là bạn đang chấp nhận các Điều kiện Thanh toán của Facebook, mà IDC không có liên quan đến dịch vụ thanh toán nói trên.

Trong bất kỳ trường hợp nào IDC sẽ không hoàn trả lại số tiền Bạn đã chi trả để mua sắm hoặc trao đổi lấy đồng xu ảo của chính bạn hay của bên thứ ba.

8.2. Vật dụng ảo

Một số vật dụng ảo nhất định có sẵn trong Dịch vụ và việc sử dụng chúng có thể thể hiện lợi ích dành cho Người dùng. Quyền sử dụng các vật dụng ảo nói trên có thể đến từ phần thưởng hoặc được mua trên Cửa hàng tương ứng của IDC.

Mặc dù một số vật dụng ảo có sẵn trên Dịch vụ có thể được sử dụng trong các trò chơi khác nhau nhưng việc sử dụng chúng trong mỗi một trò chơi sẽ tùy thuộc vào luật chơi của trò chơi đó.

9. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Có thể hiểu «Nội dung người dùng» có nghĩa là bất kỳ thông tin liên lạc, hình ảnh, âm thanh và bất kỳ thể loại tài liệu nào, dữ liệu và thông tin, bao gồm cả tin nhắn chat do Bạn hay bất kỳ Người dùng nào tải lên hoặc truyền tải trên Dịch vụ của IDC.

Về Nội dung người dùng, Bạn cấp cho IDC một giấy phép không độc quyền, không giới hạn vĩnh viễn và không thể thu hồi, cấp quốc tế và hoàn toàn miễn phí, bao gồm cả quyền cấp phép lại cho bên thứ ba, và quyền khai thác, tái sản xuất, chuyển đổi hoặc liên lạc truyền thông rộng rãi bằng bất kỳ phương thức quen thuộc nào hoặc đangn được phát triển. Ngoài ra Bạn hiểu và đồng ý Nội dung người dùng có thể tiếp tục được sao chép bảo mật hoặc backups thậm chí ngay cả khi Bạn đã xóa chúng.

Khi tải lên hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung người dùng nào trong khi sử dụng Dịch vụ, Bạn chấp nhận và đảm bảo việc tải lên hoặc truyền tải trên: (a) chính xác và không bảo mật; (b) không vi phạm luật lệ, giới hạn hợp đồng hoặc quyền của các bên thứ ba, và Bạn được bên thứ ba cấp phép liên quan đến thông tin cá nhân hoặc quyền sở hữu trí tuệ có thể được bao gồm trong Nội dung người dùng; và (c) không chứa đựng virus, adware, spyware, phần mềm gián điệp hoặc các phần mềm độc hại nào khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, IDC bảo lưu quyền bổ sung hoặc xóa bỏ bất kỳ Nội dung người dùng nào, theo chúng tôi, chứa đựng nội dung không thích hợp.

IDC không chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng, trong phạm vi không thể giám sát, bằng nhân lực, tất cả các dữ liệu do Người dùng tải lên hoặc truyền tải qua Dịch vụ. Tuy nhiên, theo suy xét của chúng tôi, kỹ thuật công nghệ của chúng tôi có thể kiểm soát và/hoặc ghi lại sự tương tác do Bạn thiết lập với Dịch vụ hoặc với những Người dùng khác trên Dịch vụ đó, vì vậy, có thể nhân sự của chúng tôi kiểm soát Nội dung nói trên. Bạn đồng ý không thu hồi trao quyền kiểm soát và ghi lại nói trên.

10. QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI

Để bù đắp cho việc miễn phí sử dụng Trang Web và Ứng dụng, Bạn hiểu và chấp nhận IDC có thể đăng tải tin quảng cáo của chính IDC hoặc của các bên thứ ba.

Vì vậy, trong số các phương thức, IDC có thể chèn đường dẫn các trang web của các bên thứ ba trên Trang Web hoặc Ứng dụng, đồng thời, có thể mời người dùng tham gia vào các khuyến mãi để nhận được lợi ích liên quan đến Dịch vụ (đồng xu ảo hoặc vật dụng ảo). Bạn chịu trách nhiệm bất kỳ chi phí hay nghĩa vụ nào xảy ra trong bất cứ giao dịch nào với các bên thứ ba nói trên. IDC không chịu trách nhiệm cũng như đảm bảo bất kỳ nội dung, hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp, quảng cáo trên Trang Web hoặc Ứng dụng, do không liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào gây ra bởi nội dung, hàng hóa và/hoặc các dịch vụ của bên thứ ba nói trên. IDC cũng không kiểm soát các trang web được chèn vào, do đó, không chịu trách nhiệm bất cứ nội dung nào , các hoạt động thương mại cũng như quyền riêng tư của trang web đó.

11. TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

Các qui định của phần này liên quan đến Người dùng, bao gồm sau khi đình chỉ hoặc hủy bỏ Tài khoản Người dùng hoặc Tài khoản Dịch vụ.

2

11.1. Miễn trừ bảo hành và trách nhiệm

Bạn hiểu rõ và chấp nhận việc truy cập vào Trang Web, tải Ứng dụng về hay việc sử dụng Dịch vụ tiềm ẩn rủi ro và được cung cấp 'theo nguyên bản', không có bất kỳ sự bảo hành nào ghi rõ hay hàm ý, vận hành trôi chảy hay bảo trì các Dịch vụ, trang web nói trên.

Tương tự, Bạn hiểu rõ và chấp nhận IDC hay nhân viên của công ty, các công ty thuộc tập đoàn của IDC hay các đối tác kinh doanh không đảm bảo Trang Web, Ứng dụng hay Dịch vụ hoàn toàn không bị gián đoạn hay dính lỗi.

Do đó, Bạn từ bỏ yêu cầu bất cứ trách nhiệm nào đối với IDC, nhân viên của công ty này hay các công ty thuộc tập đoàn vì bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào gây ra bởi, hay có liên quan đến việc truy cập, tải về hoặc sử dụng, hoặc không thể truy cập, tải về hay sử dụng Trang Web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ, bao gồm việc xuất phát hoặc không xuất phát từ hành vi của bên thứ ba hay của Người dùng.

11.2. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho IDC vì bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng Dịch vụ của bạn gây ra việc không tuân theo các Điều kiện hiện hành hoặc các tuyên bố từ bạn. Tương tự, Bạn đồng ý chi trả các chi phí bảo vệ quyền lợi hợp pháp của IDC liên quan đến các điều trên và chấp nhận hợp tác. IDC sẽ cố gắng thông báo cho bạn bất cứ khiếu nại nào, yêu cầu hay thủ tục liên quan đến Bạn để Bạn hiểu rõ về chúng.

12. ỦY QUYỀN

IDC có thể chỉ định hoặc ủy quyền và nghĩa vụ đương nhiệm ghi rõ trong các Điều kiện, toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ bên thứ ba nào vào bất cứ lúc nào, mà không cần có sự đồng ý của Người dùng.

Người dùng không thể chỉ định hoặc ủy quyền và nghĩa vụ ghi rõ trong các Điều kiện, toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ bên thứ bào nào mà không có sự đồng ý trước và bằng văn bản của IDC. Do đó, không có bất kỳ việc chỉ định hay ủy quyền được thực hiện mà không có sự đồng ý có hiệu lực và được công nhận bởi IDC.

13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

13.1. Luật áp dụng và Thẩm quyền

Các Điều kiện, và tất cả các quyền và nghĩa vụ tương ứng có liên quan đến Người dùng và IDC, sẽ được phân xử theo pháp luật Tây Ban Nha.

Người dùng và IDC, đồng ý từ bỏ thẩm quyền địa phương tương ứng có thể áp dụng đối với họ ở mỗi quốc gia, để đệ trình lên Tòa án của thành phố Madrid đối với bất cứ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình dịch thuật và áp dụng các Điều kiện.

13.2. Hiệu lực

Người dùng và IDC chấp nhận nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng và hiện hành hay của bất kỳ tài liệu tích hợp nào của các Điều kiện được xem là bất hợp pháp hoặc không thể áp , dụng, toàn bộ hay một phần, bởi bất kỳ tòa án có thẩm quền nào, thì chỉ có điều khoản đó được xem là không có hiệu lực mà không ảnh hưởng đến hiệu lực hay thực thi, thẩm quyền nào khác và không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong các Điều kiện này, và vẫn sẽ hoàn toàn có hiệu lực.

13.3. Không từ bỏ

Thực tế việc IDC không yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt bởi Người dùng về bất cứ nghĩa vụ nào của họ được ghi rõ trong các Điều kiện hoặc không thực hiện quyền nào đó có liên quan, không có nghĩa là từ bỏ yêu cầu tuân thủ hay thực thi các nghĩa vụ bất cứ lúc nào, liên quan đến một trường hợp cụ thể hay tương tự.